Rekrutacja na specjalistę ds. projektów

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JABŁKOWA KRAINA” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy w biurze;
 • obsługa komputera: biegła znajomość MS Office (Word i Excel);
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość problematyki  i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej
 • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE;
 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
 • doświadczenie w realizacji projektów na obszarach wiejskich
 • komunikatywność  i rzetelność
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym;
 1. Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za kompleksową  obsługę  Beneficjentów  , przygotowanie  projektów  oraz realizacje  i rozliczenie  procesu dotyczącego projektów, skuteczną realizację planu działania  określonego w LSR.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków:
 • obsługa związana z naborem wniosków  składanych w ramach realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Jabłkowa Kraina”
 • organizacja pracy  Rady Stowarzyszenia  oceniającej operacje,
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansowa na funkcjonowanie LGD i realizacje przedsięwzięć określonych w LSR,
 • przygotowywanie i składanie wniosków o płatność,
 • przygotowywanie  odpowiednich sprawozdań,
 • monitorowanie realizacji umów i zgłaszanie  uwag i wniosków Zarządowi,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 • koordynowanie projektów współpracy,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • realizacja projektów Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie i prezentacja informacji na temat operacji,
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla Beneficjentów w sprawie  warunków i możliwości  otrzymania dofinansowania,
 • inne zadania określone w Regulaminie biura i zlecone przez  dyrektora  biura.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: praca w siedzibie biura LGD w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

    Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat),

Stanowisko pracy: bezpieczne warunki pracy na stanowisku, stanowisko pracy związane   jest z pracą przy komputerze w pomieszczeniach oświetlonych światłem naturalnym
i sztucznym oraz z przemieszczaniem się wewnątrz budynków i w terenie (obsługa imprez kulturalnych poza godzinami pracy stowarzyszenia oraz w weekendy. Możliwość odbioru godzin pracy ponadwymiarowych)

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Nabór – specjalista ds. projektów w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Grójcu (w wejściu głównym) ul. Piłsudskiego 59, w godzinach pracy Starostwa (pn. 8:00 – 16:00, wt.-pt. 7:30 – 15:30 ) lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jabłkowa Kraina” ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec (liczy się data wpływu przesyłki do biura LGD), w terminie od 09.01.2024 r. do 29.01.2024 r. do godz. 12:00

Oferty złożone w formie elektronicznej lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

 1. Inne dodatkowe informacje:

Zespół Kwalifikacyjny przeprowadzi nabór w dwóch turach:

 • pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego.
 • drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie www.jablkowakraina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura LGD „Jabłkowa Kraina”, ul. Piłsudskiego 59.  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w biurze LGD “Jabłkowa Kraina” zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone.

Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru z siedziby biura LGD Jabłkowa Kraina w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem oraz dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Prezes Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”

Andrzej Zaręba

Załączniki:

Udostępnij

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn