Przygotowanie LSR na 2021-2027

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

LGD proces przygotowania LSR na lata 2023 – 2027 planuje zrealizować z uwzględnieniem planu włączenia społeczności lokalnej z udziałem lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych, mieszkańców oraz przedstawicieli władz publicznych.

Powołany zostanie Zespół ds. LSR, złożony z pracowników Biura LGD, członków Zarządu oraz członków Rady, który pozostawał będzie w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami poszczególnych sektorów.

W ramach procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystania zróżnicowanych środków komunikacji (również elektronicznej) zakłada się przeprowadzenie kampanii informacyjnej poprzez stronę internetową oraz strony gmin członkowskich.

Na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczona ankieta dla mieszkańców oraz pokazane bieżące postępy prac nad strategią, z możliwością zgłaszania uwag (konsultacje społeczne).

Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane minimum jedno spotkanie, które będzie poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru oraz jego analizie. Podczas spotkań szczególną uwagę poświęcimy głównym zagadnieniom podejścia LEADER m.in. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych i partnerstwa w realizacji LSR. Następnie zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu. Każde spotkanie będzie mieć charakter otwarty i wszystkie osoby będą mogły wziąć w nim udział.

W ramach procesu przygotowania LSR będą wykorzystane zróżnicowane środki komunikacji w tym elektronicznej, zakłada się realizację badania ankietowego online w celu poznania opinii  i oczekiwań szerszej grupy mieszkańców LGD, celem diagnozy obszaru, analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz nowych pomysłów na projekty i działania. Następnie zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu  rezultatu i produktu. Wstępna wersja  strategii zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD i lokalna społeczność będzie miała możliwość zgłoszenia uwag, opinii w określonym terminie.  Końcowa wersja LSR po konsultacja społecznych oraz po naniesionych uwagach, uwzględnionych przez zespół ds. LSR zostanie przedstawiona na spotkaniu w gminie Grójec, celem ostatecznej konsultacji.

Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu redakcyjnego, pozwoli na przygotowanie dokumentu zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym. Wszystkie operacje realizowane w w/w zakresie będą zawierały informację o pomocy otrzymanej z EFFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze Wizualizacji. LSR będzie współfinansowana w szczególności ze środków EFRROW.

 1. Etap zdefiniowania potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza).

W pracę na omawianym etapie zostaną zaangażowani, na równych zasadach i przy w miarę możliwości zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców.

Zastosowane zostaną następujące metody:

 1. Analiza danych zastanych, zawierających informacje o zasobach obszaru, warunkach do rozwoju przedsiębiorczości, strukturze lokalnej społeczności, problemach rynku pracy czy potencjalnych grupach defaworyzowanych. Analiza w oparciu o dokumenty własne, badania, publikacje oraz dane GUS, PUP, GOPS, MGOPS, PCPR, MODR, pozwoli określić potencjał oraz wstępnie zdefiniować problemy obszaru planowanego do objęcia LSR.
 2. Ogólnodostępne moderowane spotkania informacyjno-konsultacyjne (co najmniej jednego spotkania, na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR). Spotkania te poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Wnioski z tych konsultacji zostaną wykorzystane podczas formułowania celów i przedsięwzięć.
 3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.
 5. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii.

Metody angażowania społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na tym etapie to:

 1. Badania ankietowe:
 2. elektroniczne z wykorzystaniem innowacyjnej metody zbierania i analizy danych, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej LGD oraz stronach internetowych gmin członkowskich;
 3. papierowe, które będą zbierane za pomocą ankietowych skrzynek podawczych wystawionych w urzędach gmin oraz biurze Stowarzyszenia, co zapewni udział społeczności wykluczonej cyfrowo w opracowaniu LSR.
 4. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 5. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.

III. Etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji LSR

 1. Badania ankietowe online w formie „bazy pomysłów” wśród przedsiębiorców, działających na obszarze LGD oraz pozostałych przedstawicieli wszystkich sektorów. Badania te będą miały na celu zebranie propozycji przedsięwzięć i operacji, będą służyły poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Badanie fokusowe.
 3. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 4. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.
 5. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR
  1. Konsultacje społeczne online.
  2. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
  3. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.
  4. Etap identyfikacji grup docelowych strategii
 6. Konsultacje społeczne online.
 7. Warsztaty zespołu roboczego ds. LSR.
 8. Konsultacje indywidualne w biurze LGD co najmniej dwa dni w tygodniu, co umożliwi udział wszystkich zainteresowanych mieszkańców w procesie opracowywania strategii.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju będzie dostępny w biurze LGD oraz zostanie opublikowany na stronie LGD i poddany konsultacji społecznej drogą elektroniczną i bezpośrednią. Zgłoszone opinie i uwagi będą analizowane przez zespół roboczy ds. LSR, który przygotuje ostateczną wersję LSR i zarekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu LSR podejmie Walne Zgromadzenie Członków LGD.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Zapraszamy na spotkania:

 • 07.2022 – Chynów
 • 07.2022 – Goszczyn
 • 07.2022 – Grójec
 • 07.2022 – Jasieniec
 • 07.2022 – Warka